Kallelse till avslutande årsmöte för Hammarby IF HF

Du som är medlem eller vill bli medlem i Hammarby IF Handbollsförening kallas till det avslutande årsmötet, torsdagen 30/11 kl. 18-19 i Eriksdalshallen, pressrummet.

Hammarby IF Handbollsförening återupptar det bordlagda årsmötet från den 13 juni för att kunna lägga verksamhetsåret 2016-17 till historieböckerna.

På årsmötet berättar vi om vår reviderade årsredovisning, revisionsberättelsen, fastställer valet av styrelse och väljer revisorer. Mötet ska även besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Föredragningslistan medföljer kallelsen nedan, och årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgängliga på mötet.

Du kan bli medlem genom att betala in medlemsavgiften på 400 kr om du är äldre än 18 år direkt på mötet.

På årsmötet avgörs i god demokratisk anda den framtidsväg som Hammarby IF Handbollsförening ska vandra på. Du är en viktig person i det valet.

Det har hänt en hel del positivt efter junimötet, som vi kort ska berätta om, och det bubblar av nya idéer.

Alla medlemmar är varmt välkomna!

Mats Norrstad, ordförande & Lars-Inge Berg, vice ordförande

Förslag till föredragningslista vid det avslutande årsmötet för Hammarby IF Handbollsförening,torsdagen 30/11 2017 kl. 18-19, Eriksdalshallen, pressrummet

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

5. Fastställande av föredragningslista.

7b. Föredragning och godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och

resultaträkning) för 2016 – 17.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

14a.b. Fastställande av val av styrelse på årsmötet den 13 juni.

c. Val av revisorer för 2017 – 2018.

15. Övriga frågor.

16. Mötets avslutande